Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Kirkefrokost og Stiftende generalforsamling for Menighedsplejen

Dato
Søndag d. 13. juni 2021, Kl. 12:30 til kl. 14:30

Velkommen til stiftende generalforsamling med kirkefrokost efter gudstjeneste kl. 10.30. Vi har allerede et godt fungerende diakonalt arbejde i vores kirke. Menighedsrådet ønsker at udbygge dette, ved at stifte en menighedspleje. 

Vi håber, at mange vil bakke op om den nye menighedspleje og bære med. 


Dagsordenen:

 1. Indledning/introduktion.
 2. Gennemgang af vedtægter.
 3. Godkendelse af vedtægter. 
 4. Valg af bestyrelse (et medlem for et år, og et medlem for to år. Det medlem, som får flest stemmer, sidder for to år).
 5. Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år.
 6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. 
 7. Gruppedrøftelse: 
  1. Hvad gør en god menighedspleje? 
  2. Hvordan kan vi rejse penge? 
 8. Opsamling og evt.

***

Vedtægter for Sct. Michaelis Sogns Menighedspleje

1. Navn og hjemsted

1.1. Sct. Michaelis Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.

1.2. Menighedsplejens hjemsted er Fredericia kommune, Haderslev stift.

1.3. Menighedsplejen er medlem af Samvirkende Menighedsplejer.

2. Formål

Menighedsplejens formål er at varetage eller støtte diakonale opgaver over for garnisonen og sognets beboere - enkeltpersoner såvel som grupper.

3. Årsmødet

3.1. Menighedsplejens øverste myndighed er årsmødet, der afholdes i forbindelse med et menighedsmøde så vidt muligt i forbindelse med sognets menighedsdag.

3.2. Alle fremmødte medlemmer af Folkekirken, der har stemmeret til menighedsrådsvalg i Sct. Michaelis sogn, har stemmeret ved årsmødet.

3.3. Indkaldelse til årsmøde sker ved offentliggørelse med mindst 3 ugers varsel.

3.4. Ekstraordinært årsmøde afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 20 medlemmer af menigheden ønsker det.

3.5. Indkaldelse til ordinært årsmøde skal indeholde følgende forslag til dagsorden:

· Valg af dirigent

· Bestyrelsens beretning

· Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår

· Budget for indeværende regnskabsår

· Indkomne forslag

· Valg af bestyrelsesmedlemmer

· Valg af revisor (i lige år)

· Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant

· Eventuelt

3.6. Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før årsmødet.

3.7. Årsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

3.8. Valg gælder for 2 år - valg af suppleanter dog kun 1 år.

3.9. Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot en årsmødedeltager ønsker dette.

3.10. Der udarbejdes referat af årsmødets dagsordenspunkter. Af referatet fremgår det, hvem der er medlemmer af bestyrelsen frem til næste årsmøde.

4. Bestyrelsen

4.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges således:

· 2 medlemmer vælges af årsmødet for to år (1 vælges i lige år, 1 i ulige år)

· 3 medlemmer vælges af menighedsrådet blandt rådets medlemmer gældende for menighedsrådets valgperiode

· Sognets præst(er) er medlem(mer) af bestyrelsen, såfremt de ønsker det.

4.2. Såfremt der i sognet er ansat en kirke- og kulturmedarbejder med diakonale opgaver (sognediakon), deltager denne i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hverken formand eller næstformand kan vælges som kasserer.

4.4. Menighedsplejen tegnes ved underskrift af to, formand eller næstformand og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes menighedsplejen af mindst 2/3 af bestyrelsen her i blandt formand og næstformand. Bestyrelsen kan meddele prokura.

4.5. Der indkaldes til bestyrelsesmøder efter behov - dog mindst 2 gange årligt.

4.6. Møder indkaldes og ledes af formanden.

4.7. Der føres referat af møderne.

4.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede herunder formanden. Der træffes afgørelse ved simpel stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

5. Regnskab

5.1. Regnskabsåret er kalenderåret.

5.2 Der udarbejdes årsregnskab, der revideres af den på årsmødet udpegede revisor.

6. Vedtægtsændringer og ophør

6.1. Vedtægtsændringer fremlægges af bestyrelsen til godkendelse med mindst 2/3 flertal af stemmeberettigede på årsmødet. Ændringsforslag skal vedtages forud i bestyrelsen med 2/3 flertal.

6.2. Vedtægtsændringer skal godkendes af Samvirkende Menighedsplejer.

6.3. Opløsning af menighedsplejen eller udmeldelse af Samvirkende Menighedsplejer kan kun ske, såfremt et forslag herom er tiltrådt af den samlede bestyrelse og af menighedsrådet. Desuden skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede deltagere på det efterfølgende årsmøde stemme herfor.

6.4. I tilfælde af menighedsplejens ophør træffer menighedsrådet i samråd med Samvirkende Menighedsplejer beslutning om anvendelse af formuen i overensstemmelse med menighedsplejens formål.